FORNES S.A. Electrodomèstics Balaguer Lleida
Més de 60 anys d'experiència
La nostra garantia
FORNES S.A. Electrodomèstics Balaguer Lleida
Muntatge de mobiliari de cuina
Amb una àmplia varietat de possibilitats i de funcionalitats
FORNES S.A. Electrodomèstics Balaguer Lleida
Servei integral pel bany
Mobiliari, equipament sanitari, iluminanció, griferia...
FORNES S.A. Electrodomèstics Balaguer Lleida
Fontaneria, climatització i gas
I tot el servei que implica la instal·lació i manteniment d'aquests equipaments
FORNES S.A. Electrodomèstics Balaguer Lleida
Parament de la llar
Tot per a poder aconseguir un equilibri entre funcionalitat
i decoració a la seva llar. 
FORNES S.A. Electrodomèstics Balaguer Lleida
FORNES S.A. Electrodomèstics Balaguer Lleida

BASES DEL SORTEIG “FIRA Q”

 

 1. EMPRESA ORGANITZADORA
 • Fornés S.A
 • C/Pere III 9
 • A25033432
 • fornes@fornes.info

 

 1. ÀMBIT TEMPORAL I GEOGRÀFIC

La promoció començarà el dissabte 28/04/2018 i acabarà el dissabte 05/05/2018 a les 23:59.

 

Fornés es reserva el dret a efectuar en qualsevol moment els canvis que entengui oportuns en les presents bases, incloent a títol merament informatiu, però no limitatiu, l'anul·lació, repetició, ampliació, ajornament o modificació de les mateixes. Aquesta situació es posarà convenientment en coneixement dels participants a través dels mateixos mitjans en què s'hagi comunicat la celebració de la promoció, quedant eximit la Companyia de tota obligació o compensació econòmica respecte dels participants.

 

 1. REQUISITS
 • Persones majors de 18 anys.
 • Tenir residencia legal a Espanya

  

 1. MECÀNICA DEL CONCURS I ADJUDICACIÓ DEL PREMI

Per participar en aquesta promoció caldrà que cada participant ompli la butlleta amb les dades que es demanen i la dipositi dins de la urna/caixa i ens faciliti una factura o més de llum i/o gas, en paper o en format elèctronic abans del dia 05/05/2018 a les 23:59.

El sorteig s’iniciarà dissabte a la Fira Q de Balaguer en el moment que obrin les portes on hi haurà la urna/caixa i tota la informació complementaria.

Un cop acabada la fira és podrà seguir participant al sorteig fins el dissabte 05/05/2018 a les 20:30 horari en el qual tanca la botiga i no es podran dipositar més butlletes.

 

Es nombrarà al guanyador el dijous 10/05/2018, quan s’hagi revisat que tots els participants compleixin els requisits.

El sorteig serà a l’atzar amb una mà innocent que agafarà un paper de la urna que serà el del guanyador de la Televisió Sunstech Samart Tv de 32”.

En el cas que el guanyador no compleixi les presents bases, o no pugui ser localitzat o no compleixi els requisits establerts, perdrà el dret a reclamar el premi

 1. EL PREMI

El premi que serà entregat al guanyador és:

 • Televisió Sunstech HD Ready de 32” Smart TV

 El premi es personal i intransferible. El guanyador te dret a renunciar al premi però en cap cas, canviar-lo o compensa’l per un altre diferent.

 

 1. COMUNICACIÓ ALS GUANYADORS

El guanyador serà anunciat per Fornés SA durant el dia 10 de maig del 2018, per telèfon i email, i també per les Xarxes Socials. I se’ls sol·licitarà en un termini de 5 dies hàbils l’acceptació de les bases.

El premi serà recollit personalment a la botiga de Fornés SA.

 

 1. OBLIGACIONS FISCALS

El guanyador de la present Promoció autoritza de manera irrevocable i gratuïta a l'empresa organitzadora a reproduir, utilitzar i/o difondre el seu nom i/o imatge en qualsevol activitat publicitària i/o promocional que estigui relacionada amb aquesta promoció, tot això en qualsevol mitjà (incloent amb caràcter enunciatiu, no limitatiu, l'explotació a través d'Internet, Internet per telefonia mòbil o xarxes socials) sense que aquestes activitats li confereixin dret de remuneració o benefici amb excepció feta del lliurament del premi guanyat conforme a aquestes Bases.

 

En pujar les fotografies, el participant atorgarà a la Companyia una llicència mundial, gratuïta i no exclusiva per utilitzar-les a fi d'informar del resultat del Sorteig i fer-ho públic, així com per a fins publicitaris. El participant atorga, juntament amb la llicència dalt esmentada, la cessió dels drets d'imatge associats a la fotografia perquè la Companyia informe del resultat del Sorteig i ho faci públic, així com per a fins publicitaris de la Companyia.

 

 1. DRET D’IMATGE I DE PROPIETAT INTELECTUAL DELS PARTICIPANTS

El guanyador de la present Promoció autoritza de manera irrevocable i gratuïta a l'empresa organitzadora a reproduir, utilitzar i / o difondre el seu nom i / o imatge en qualsevol activitat publicitària i / o promocional que estigui relacionada amb aquesta promoció, tot això en qualsevol mitjà (incloent amb caràcter enunciatiu, no limitatiu, l'explotació a través d'Internet, Internet per telefonia mòbil o xarxes socials) sense que aquestes activitats li confereixin dret de remuneració o benefici amb excepció feta del lliurament del premi guanyat conforme a aquestes Bases.

 

En pujar les fotografies, el participant atorgarà a la Companyia una llicència mundial, gratuïta i no exclusiva per utilitzar-les a fi d'informar del resultat del Sorteig i fer-ho públic, així com per a fins publicitaris. El participant atorga, juntament amb la llicència dalt esmentada, la cessió dels drets d'imatge associats a la fotografia perquè la Companyia informe del resultat del Sorteig i ho faci públic, així com per a fins publicitaris de la Companyia.

 

 1. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

El participant es compromet a no realitzar comentaris i/o publicar continguts que poguessin tenir un efecte negatiu sobre la reputació o la FORNES, SA i a tractar amb respecte als altres participants de la promoció usant un llenguatge apropiat i correcte i actuant amb màxim respecte a la legislació vigent. La COMPANYIA no es responsabilitza dels actes i comportaments dels participants i guanyadors, ni dels seus hipotètiques responsabilitats penals, civils o de qualsevol altre tipus. Conseqüentment, els participants de la present Promoció exoneren a La COMPANYIA de la forma més àmplia que en dret sigui procedent, de qualsevol tipus de responsabilitat, sanció, reclamació, demanda o causa civil, mercantil, penal, administrativa o de qualsevol altra índole, incloent indemnitzacions de qualsevol naturalesa i / índole.

 

Les publicacions realitzades pels participants que es relacionin amb la present promoció seran, a més, subjectes a les següents limitacions:

 • No es podrà infringir els drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers ni qualsevol altre dret de propietat de terceres persones. El participant es compromet i obliga a respectar totes i cadascuna de les disposicions, termes i exigències establerts per les lleis reguladores de la propietat industrial, així com per les normes reguladores de la Propietat Intel·lectual i de Drets d'Imatge.
 • No es podran incloure continguts discriminatoris, que vulnerin els principis del dret a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge i a la dignitat de la persona, que promoguin activitats il·legals o violentes, que siguin intimidants, degradants o amenaçadors, o que incorporin contingut sexual i, en general, que contravinguin qualsevol norma legal.

 

La COMPANYIA no es fa responsable dels serveis que prestin terceres empreses amb motiu de la implementació o desenvolupament de la present promoció.

 

La Companyia no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioraments, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers o a internet que puguin afectar la present promoció. La Companyia no es fa responsables de les incidències i successos de tot ordre (per exemple, impossibilitat de registrar les dades d'algun participant, interrupció o pèrdua de connexió ...) que siguin provocades per una avaria a la plataforma de les xarxes socials a causa d'un cas de força major; ni tampoc de les incidències que tinguin el seu origen en supòsits de força major derivats de causes com ara una avaria a la xarxa telefònica, informàtica, elèctrica, provocades per agents externs naturals (atmosfèrics, climatològics), o bé per una deficient prestació del servei per part de les companyies subministradores del mateix

 

En cas de la producció de qualsevol error tècnic o operatiu que dificulti el normal desenvolupament de la Promoció i, en particular, que faci impossible la determinació del guanyador, La COMPANYIA posarà fi a la Promoció, renunciant als participants a interposar qualsevol reclamació, demanda o causa civil, mercantil o de qualsevol altra índole contra La COMPANYIA, perseguint qualsevol responsabilitat o sanció. 

 

 

 1. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades personals que ens facilitin participants de la promoció seran tractades confidencialment i protegits per La COMPANYIA d'acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades), i d'acord amb la política sobre protecció de dades de caràcter personal de la companyia. 

 

 • FINALITAT

Per tant, si comptem amb el seu consentiment, les seves dades podran ser tractades per a la gestió d'aquest concurs, desenvolupament, comunicacions relacionades amb el concurs o promoció organitzat per Fornés, a més de serveis d'atenció al participant, gestió reclamacions i, en el cas de resultar premiat, comunicacions per al lliurament dels premis i publicació de nom i / o imatge en els mitjans de comunicació que el Responsable consideri oportú, així com a les seves pàgines web, xarxes socials i material promocional en general amb l'objectiu de publicitar les activitats del Responsable.

 

Fornés SA informa als interessats que serà requisit indispensable per rebre el premi acceptar expressament les Bases del Concurs i la política de protecció de dades de caràcter personal de la Companyia quan aquesta es posi en contacte amb els guanyadors a través de la xarxa social oportuna.

 

No podran participar aquells continguts que incloguin imatges de menors d'edat. Els que comptin amb imatges i/o veus de tercers han de tenir l'autorització prèvia i per escrit d'aquests. En tot cas, la Companyia no es responsabilitza qualsevol continguts es facin públics pels participants en les xarxes socials. La manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part de les mateixes implicarà l'exclusió del participant i, com a conseqüència d'això, la Companyia quedarà alliberada del compliment de l'obligació contreta amb aquest participant.

 

Les dades personals que faciliti a fi de la present promoció es tractaran i mantindran per a la finalitat anteriorment prevista i d'acord amb les condicions de les Bases legals del concurs. 

 

 • LEGITIMACIÓ

El tractament de les dades per la seva gestió de concursos o primocions, i sempre en relació a les bases dels mateixos, serà el consentiment.

 

 • DESTINATARIS

Fornés podrà comunicar les dades personals: a les Administracions o organismes públics competents en els casos que preveu la llei; a aquells que tinguin la condició d'encarregats de tractament que Fornés contracti o pugui contractar, alguns situats fora del territori europeu. Respecte de les transferències internacionals, Fornés es compromet a comptar amb garanties adequades en relació amb la protecció de les dades de caràcter personal, basades en les clàusules tipus subscrites pel Responsable i el tercer adoptades per la Comissió Europea DECISIÓ DE LA COMISSIÓ de 5 de febrer de 2010 relativa a les clàusules contractuals tipus per a la transferència de dades personals als encarregats del tractament establerts en tercers països, de conformitat amb la Directiva 95/46 / CE del Parlament Europeu i del Consell.

 

 • DRETS

Fornés es compromet al compliment del seu deure de guardar secret de les dades de caràcter personal, i adoptarà les mesures legalment previstes i necessàries, especialment, d'índole tècniques i organitzatives, per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia aplicable.

 

En tot moment, vostè tindrà:

 1. Dret, en relació als tractaments que estiguin basats en l'obtenció del seu consentiment, a retirar o revocar el mateix d'acord amb les indicacions que s'exposen a continuació.
 2. Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals, i a obtenir informació sobre si Fornés està tractant dades personals que el concerneixen o no.
 3. Dret a sol·licitar la rectificació o supressió de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits
 4. Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, quan es compleixi alguna de les condicions previstes, en el cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 5. Dret a oposar-se a rebre comunicacions comercials sobre productes o serveis similars i a l'elaboració de perfils.
 6. Dret a la portabilitat de les dades
 7. A obtenir intervenció humana, a expressar el seu punt de vista i si no és objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat.

 

Vosté Podrà exercitar els seus drets, sense perjudici del que disposa l'article 13, apartat 2, lletra c), adjuntant fotocòpia del DNI, passaport o qualsevol altre document identificatiu, petició en què es concreti la sol·licitud, mitjançant:

 • Comunicació escrita a FORNÉS, SA, domiciliada a l'efecte de comunicacions en carrer Pere III 9 de Balaguer
 • Per correu electrònic a l'adreça: fornes@fornes.info.

 

Així mateix, Un. Podrà presentar reclamació en relació al tractament de les seves dades personals davant l'autoritat competent de protecció de dades personals, si escau, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), amb NIF Q2813014D, i domicili al carrer Jorge Joan, nº 6, 28001 Madrid, i telèfon 901.100.099, o al web associats als dominis agpd.es. 

 

 

 1. LLEI APLICABLE I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

 

Les Bases de promoció es regeixen per la llei espanyola.

La COMPANYIA i els Participants a la Promoció se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat del participant del concurs.

A les Fregues de Madrid, a 28 d'abril de 2018

 

FORNÉS SA